Algemene voorwaarden en privacy statement.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Het pension: De instelling die de verzorging van het onder te brengen dier verzorgt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd.
b. De pensionhouder: De vertegenwoordiger van het dierenpension.
c. De eigenaar: De eigenaar, ook wel te noemen klant, of diens gemachtigde van het in het pension onder te brengen dier.
d. Het gastdier: Het huisdier van de eigenaar/klant, waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is afgesloten.
e. Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen de pensionhouder en de eigenaar, waarbij de pensionhouder zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de pensionhouder te betalen prijs.
Artikel 2. Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het pension aangegane pensionovereenkomsten.
Artikel 3. Aansprakelijkheid
De pensionhouder verplicht zich de grootst mogelijke zorg aan de gastdieren te besteden, tegelijkertijd komen partijen overeen dat de pensionhouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de eigenaar of derden geleden directe of indirecte schade die verband houden met de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomsten.
Artikel 4. Persoonsgegevens
De opgenomen persoonsgegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de pensionhouder op de hoogte is van het juiste adres en telefoonnummer van de eigenaar.
Artikel 5. Reservering
Van iedere reservering voor een verblijf wordt een reserveringsformulier opgemaakt. Nieuwe klanten kunnen via de mail of per post een reservering plaatsen, dit geldt ook wanneer het een nieuwe kat betreft. Reserveren kan telefonisch, via de mail of per post voor bestaande katten. Door het plaatsen van een reservering verklaart de klant kennis te hebben genomen van onze richtlijnen en de algemene voorwaarden en deze voor akkoord te verklaren. Na ontvangst van uw reserveringsformulier ontvangt u van ons een bevestiging via de mail of per post. Telefonische reserveringen gelden ook als definitief. De pensionovereenkomst is pas geldend wanneer de klant een bevestiging heeft ontvangen. U kunt bij Kattenpension Othelius altijd kosteloos annuleren.

  • Katten met diabetes kunnen we helaas niet opvangen.
  • Ook een kitten onder 6 maanden kunnen wij i.v.m. de infectiedruk niet aannemen.

Artikel 6. Betaling
In de vermelde prijs per nacht per gastdier zijn inbegrepen de kosten van de verzorging, voeding, huisvesting, voor zover de gewenste voeding aanwezig is in het pension. De eigenaar dient bij ophalen de volledige / resterende pensionkosten te voldoen. Bij eerder ophalen van het gastdier vindt geen compensatie plaats, tenzij door de pensionhouder anders is overeengekomen. Bij later ophalen van het gastdier dan afgesproken, dient de eigenaar de extra pensionkosten bij het ophalen te voldoen. Is de ruimte gereserveerd voor een volgend gastdier dan zal het eerstgenoemde gastdier in een nachtverblijf opgevangen worden.
Artikel 7. Voeding en medicijnen
Is de door de eigenaar gewenste of noodzakelijke voeding niet aanwezig in het pension, dan dient de eigenaar dit zelf in voldoende mate voor de afgesproken pensionperiode mee te nemen, en het voer te voorzien van zowel naam van de eigenaar als de naam van het gastdier. Er vindt geen compensatie plaats op de pensionkosten wanneer het gastdier geen gebruik mag of wil maken van voeding aanwezig in het pension. Indien het gastdier medicijnen gebruikt dient de eigenaar voldoende medicijnen af te geven voor de gehele pensionperiode, evenals een gebruiksaanwijzing, en deze te voorzien van de namen van zowel eigenaar als gastdier.
Artikel 8. Entingen
Het gastdier dient bij binnenkomst in het pension ingeënt te zijn, zoals vermeld in onze richtlijnen. Voor alle entingen geldt niet jonger dan 3 weken uitgaande van de eerste dag van de pensionperiode. De geldigheidsduur van de verplichte vaccinaties mag tijdens het verblijf van het gastdier niet verlopen. Het vaccinatiebewijs dient de eigenaar bij aanvang van het verblijf te overhandigen aan de pensionhouder. Het pension is wettelijk verplicht het vaccinatiebewijs gedurende de pensionperiode in bewaring te houden.
Artikel 9. Parasieten; vlooien, wormen, teken e.d.
De eigenaar dient zijn dier ca.1 week voor de pensionperiode behandeld te hebben tegen vlooien, teken en tevens te ontwormen. Indien bij aankomst en tijdens het verblijf van het gastdier blijkt dat het gastdier parasieten heeft, kan het gastdier in de ziekenboeg geplaatst worden, en door de pensionhouder behandeld worden met de best werkzame middelen. De kosten hiervoor zullen aan de eigenaar doorberekend worden.
Artikel 10. Ziekte
Bij ziekte of redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier heeft de pensionhouder het recht om op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren en die maatregelen te treffen, die hij in die situatie juist voorkomen. Deze kosten dienen bij het ophalen van het gastdier te worden voldaan. Bij constatering van een ernstige besmettelijke ziekte kan de toegang alsnog geweigerd worden. De eigenaar is verplicht te melden dat zijn dier een schimmelinfectie heeft als ook heeft gehad.
Artikel 11. Ophalen van het gastdier
Het gastdier zal worden opgehaald op de overeengekomen ophaaldatum. Bij aanvang van de dag volgend op deze datum zal de pensionovereenkomst beëindigd zijn. Indien de eigenaar het dier niet bij de pensionhouder heeft opgehaald na het verstrijken van de pensionperiode vindt aanmaning plaats. Indien de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning in gebreke blijft met het ophalen van het gastdier, heeft de pensionhouder het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke pensionprijs, d.w.z. inclusief de periode van verlenging, te betalen, vermeerderd met de eventuele asielkosten.

Privacy Statement.

Kattenpension Othelius, gevestigd aan Tangerdwarsweg 7, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://kattenpension-othelius.nl

Tangerdwarsweg 7

0611719627

Janna Wagenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Kattenpension Othelius.

Zij is te bereiken via janna@kattenpension-othelius.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kattenpension Othelius verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kattenpension Othelius verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling.

- Voor het verblijf van de pensiongasten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kattenpension Othelius bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kattenpension Othelius verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kattenpension Othelius gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kattenpension Othelius.

Othelius wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kattenpension Othelius neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via janna@kattenpension-othelius.nl.